Pla d’estudis

Postgrau en Psicologia de la Creativitat


Estudi de la Creativitat des de la perspectiva de les Ciències de la Conducta i la Ment.

Presentació

... SÓN CONCEPTES emprats molts cops com a sinònims.
La creativitat és considerada moltes vegades com una característica exclusiva d'algunes persones. La Psicologia reconeix que la creativitat és una característica de la persona que la desenvolupa segons el context físic i social en què viu i en aquest Postgrau l'abordem de manera profunda i integral.
L' ESTUDI d'aquelles personalitats que socialment són considerades creatives mostra la complexitat del procés creatiu i la interacció de variables com la motivació i l'emoció, el procés cognitiu en la seva totalitat (atenció, percepció, memòria, pensament) així com les habilitats i competències necessàries que permetin posar de manifest una nova idea o solució sigui per mitjà del llenguatge verbal i / o escrit, del llenguatge no verbal o de qualsevol altre tipus de comunicació que construeix l'objecte creatiu / original, sigui aquest tangible o intangible com és el cas d'una composició musical.

Pensament Creatiu

Amb la Diplomatura de Postgrau en Psicologia de la Creativitat es vinculen els coneixements definits pels Graus Universitaris amb les diferents activitats professionals que demanen competències i habilitats per trobar noves solucions a situacions o problemes de la vida quotidiana, laboral, científica i empresarial.

El Producte Creatiu

Diferents professionals (filòsof, científic, publicista, disenyador, multimèdia, empresari, escriptor/a) presenten la seva experiència en resoldre situacions o problemes de forma creativa. Es reflexiona sobre allò que es creativitat i els seus aspectes legals i socials.

 • 6 crèdits ECTS
 • Assignatura Obligatòria

El Procès Creatiu

Motivació i Emoció.
La motivació motor de l'acció.
L'emoció com a sentiment i com activació.
La satisfacció estètica.
La posició del problema: pensament divergent i intel·ligència
Pensament i intel·ligència. Pensament convergent o divergent. Pensament vertical i lateral.
Models d'ideació.

 • 6 crèdits ECTS
 • Assignatura Obligatòria

La Construcció Creativa

Llenguatge i retoòrica
La percepció del llenguatge.
La semàntica i la pragmàtica.
La retòrica i les seves lleis.
Atenció, percepció, memòria.
En la construcció de la realitat intervenen diferents processos. Aquests intervenen facilitant o dificultant les capacitats creatives de la persona.

 • 6 crèdits ECTS
 • Assignatura Obligatòria

Taller de Tècniques en Creativitat

Al taller es practicaraan un conjunt de teècniques creatives aplicades al tema que s'exposi al llarg de totes les assignatures.

 • 12 crèdits ECTS
 • Assignatura Obligatòria

Objectius

Principis bàsics
Conèixer els principis bàsics, metodològics i tècnics per al desenvolupament personal i laboral, de manera creativa.
Desenvolupament de competències
Desenvolupar capacitats per al disseny, producció i avaluació de projectes.
Lideratge
Desenvolupar capacitats per liderar grups i / o dirigir empreses.
Solucions
Desenvolupar les capacitats cognitives i la seva integració en el procés de trobar solucions originals en el propi àmbit personal i laboral.

Postgrau en Comunicació Creativa


Tècniques i mètodes de comunicació creativa, estratègica i persuasiva.

Presentació

E N DIFERENTS ACTIVITATS PROFESSIONALS dels Graus Psicologia i de Publicitat i Relacions Públiques es demanen competències i habilitats que són compartides per diferents perfils professionals d'empreses de comunicació, d'investigació i serveis d'informació, d'agències de creativitat, de planificació estratègica, etc.
Amb els estudis aquí proposats es dóna una resposta concreta a aquestes necessitats professionals.
L A TRAJECTÒRIA DE 20 EDICIONS del Postgrau, ara en format de Bolonya, aporta un coneixement real de les necessitats de les empreses i els perfils professionals i actituds personals que actualment tenen més demanda. És un programa testat.

Creatius Professionals

Els i les titulats i titulades del Postgrau podran desenvolupar les seves funcions en les àrees de planificació estratègica en comunicació, creativitat publicitària, investigació motivacional i de mercats, anàlisi de tendències, valors i estils de vida, estratègies de marca (branding), creació de noms d'empreses i productes (naming).

Estructurar i Presentar

L'anàlisi dels diferents tipus de presentacions, les parts d'una presentació, la comunicació verbal i no verbal, els suports tècnics... La presentació és una eina fonamental per presentar tot tipus de projectes.

 • 6 crèdits ECTS
 • Assignatura Obligatòria

Comunicació Estratègica y BTL

Què comunicar, a qui, com, quan, quant, on i per què, són les bases per a realitzar una comunicació planificada en base als objectius marcats. La planicació, execució i el control són la base de la comunicació estratègica.
Descripció i anàlisi de les tècniques de comunicació no publicitàries.
El màrqueting directe, les promocions, la PLV, merchandising, Internet ... són eines de comunicació molt potents a l'hora de desenvolupar els plantejaments estratègics de comunicació.

 • 6 crèdits ECTS
 • Assignatura Obligatòria

Estratègies Creatives

La creativitat és l'enginy provocat voluntàriament i com si fos un múscul més, reacciona als estímuls i guanya potència amb l'exercici. Aprendre primer a identificar la creativitat i llavors desenvolupar-la entre els nostres propis actes i saber distingir-la de l'enginy, de la perspicàcia, de l'agudesa.

 • 6 crèdits ECTS
 • Assignatura Obligatòria

Creativitat Gràfica, Audiovisual i Internet

Comunicar-nos mitjançant imatges i sons, estant subjectes a un temps molt limitat i definit, constitueix un dels majors reptes del professional de la comunicació. La direcció creativa s'ha de sotmetre a unes limitacions molt rígides i inamovibles.

 • 12 crèdits ECTS
 • Assignatura Obligatòria

Objectius

Direcció Creativa
Conèixer els principis bàsics, metodològics i tècnics per al desenvolupament de la direcció en les empreses en general i les de comunicació en particular, de forma creativa.
Diseny i producció publicitària
Desenvolupar capacitats per al disseny, producció i avaluació de projectes de comunicació en empreses de publicitat i comunicació per a anunciants.
Campanyes
Desenvolupament de campanyes de comunicació integral, virals i transmèdia.
Solucions TIC
Conèixer les aplicacions professionals de les tecnologies de la informació o del coneixement per poder ser utilitzades com a eines estratègiques de comunicació encaminades a la resolució de problemes tant socials com productius.
3-trabajo-de-fin-de-master-70x70px

Treball de Final de Màster


Per a aquells alumnes que vulguin optar pel títol de Màster en Psicocreativitat.

Obtenció del Títol

Es busca vincular les àrees de coneixements definides a través dels Graus específics de Psicologia i de Ciències de la Comunicació i de forma indirecta amb les Ciències Empresarials i de les Ciències Socials en general.

En l'exercici de l'activitat per a la que preparen els estudis esmentats, es demanen competències i habilitats que són compartides per diferents perfils professionals d'empreses de comunicació, d'investigació i serveis d'informació, d'agències de publicitat, de planificació estratègica, d'iniciatives empresarials, etc.

Amb els estudis aquí proposats es dóna una resposta concreta a aquestes necessitats acadèmico-professionals.

Objectius

Comunicació Publicitària
Desenvolupar capacitats per al disseny, producció i avaluació de projectes de comunicació en empreses de publicitat i comunicació per anunciants.
Domini de les TIC
Conèixer les aplicacions professionals de les tecnologies de la informació o del coneixement per poder ser utilitzades com eines estratègiques de comunicació encaminades a la resolució de problemes tant socials com productius.
Comunicació Creativa
Conèixer els principis bàsics, metodològics i tècnics per al desenvolupament de la direcció a les empreses en general i les de comunicació en particular, de forma creativa.
Campanyes
Desenvolupar campanyes de comunicació integral, viral i transmèdia.
Creativitat empresarial
Conèixer i utilitzar adequadament les tècniques que afavoreixen desenvolupar noves idees i / o donar solucions als problemes empresarials.
Lideratge
Desenvolupar capacitats per a liderar grups i / o dirigir empreses.
Creativitat Personal
Desenvolupar les capacitats cognitives i la seva integració en el procés de trobar solucions originals en el propi àmbit personal i laboral.

Elaboració i defensa d'un Treball Final de Màster (TFM) sota tutorizació d'un professor davant un Tribunal Universitari per a poder obtenir el Títol de Màster en Psicocreativitat. Aquest Treball ha d'incloure els sigüents apartats (sense excloure ampliacions, addenda, annexos, etc.):

· Justificació personal del tema triat i objectiu que es proposa assolir.

· Revisió bibliogràfica i / o documental sobre el tema amb les solucions aportades.

· Discussió crítica de les aportacions i concreció de l'objectiu inicial a investigar.

· Metodologia i Procediment a seguir per aportar noves dades al problema plantejat.

· Realització i desenvolupament de la investigació.

· Presentació de les dades o resultats obtinguts.

· Anàlisi i discussió crítica dels mateixos.

· Conclusions.

· Referències bibliogràfiques i documentals utilitzades en el treball.

 • 15 crèdits ECTS
 • Assignatura Obligatòria

Itineraris

El Màster en Psicocreativitat es pot cursar mitjançant dues opcions:
 • Matricular-se al Màster complet.
 • Matricular-se en los estudis intermitjos del programa: la Diplomatura de Postgrau en Psicologia de la Creativitat i la Diplomatura de Postgrau en Comunicació Creativa, i un cop superades ambdues, matricular-se en el Treball de Final de Màster.

Forma't en Psicocreativitat

La formació acadèmica del Postgrau en Psicologia de la Creativitat, el Postgrau en Comunicació Creativa i el Màster en Psicocreativitat et prepara per a desenvolupar la teva carrera en les indústries més creatives i innovadores de cada sector.

Competències Beques i Ajuts Pràctiques