Màster en Psicocreativitat

3-trabajo-de-fin-de-master-70x70px

Treball de Final de Màster


Per a aquells alumnes que vulguin optar pel títol de Màster en Psicocreativitat.

Obtenció del Títol

Es busca vincular les àrees de coneixements definides a través dels Graus específics de Psicologia i de Ciències de la Comunicació i de forma indirecta amb les Ciències Empresarials i de les Ciències Socials en general.

En l'exercici de l'activitat per a la que preparen els estudis esmentats, es demanen competències i habilitats que són compartides per diferents perfils professionals d'empreses de comunicació, d'investigació i serveis d'informació, d'agències de publicitat, de planificació estratègica, d'iniciatives empresarials, etc.

Amb els estudis aquí proposats es dóna una resposta concreta a aquestes necessitats acadèmico-professionals.

Objectius

Comunicació Publicitària
Desenvolupar capacitats per al disseny, producció i avaluació de projectes de comunicació en empreses de publicitat i comunicació per anunciants.
Domini de les TIC
Conèixer les aplicacions professionals de les tecnologies de la informació o del coneixement per poder ser utilitzades com eines estratègiques de comunicació encaminades a la resolució de problemes tant socials com productius.
Comunicació Creativa
Conèixer els principis bàsics, metodològics i tècnics per al desenvolupament de la direcció a les empreses en general i les de comunicació en particular, de forma creativa.
Campanyes
Desenvolupar campanyes de comunicació integral, viral i transmèdia.
Creativitat empresarial
Conèixer i utilitzar adequadament les tècniques que afavoreixen desenvolupar noves idees i / o donar solucions als problemes empresarials.
Lideratge
Desenvolupar capacitats per a liderar grups i / o dirigir empreses.
Creativitat Personal
Desenvolupar les capacitats cognitives i la seva integració en el procés de trobar solucions originals en el propi àmbit personal i laboral.

Elaboració i defensa d'un Treball Final de Màster (TFM) sota tutorizació d'un professor davant un Tribunal Universitari per a poder obtenir el Títol de Màster en Psicocreativitat. Aquest Treball ha d'incloure els sigüents apartats (sense excloure ampliacions, addenda, annexos, etc.):

· Justificació personal del tema triat i objectiu que es proposa assolir.

· Revisió bibliogràfica i / o documental sobre el tema amb les solucions aportades.

· Discussió crítica de les aportacions i concreció de l'objectiu inicial a investigar.

· Metodologia i Procediment a seguir per aportar noves dades al problema plantejat.

· Realització i desenvolupament de la investigació.

· Presentació de les dades o resultats obtinguts.

· Anàlisi i discussió crítica dels mateixos.

· Conclusions.

· Referències bibliogràfiques i documentals utilitzades en el treball.

  • 15 crèdits ECTS
  • Assignatura Obligatòria

Itineraris

El Màster en Psicocreativitat es pot cursar mitjançant dues opcions:
  • Matricular-se al Màster complet.
  • Matricular-se en los estudis intermitjos del programa: la Diplomatura de Postgrau en Psicologia de la Creativitat i la Diplomatura de Postgrau en Comunicació Creativa, i un cop superades ambdues, matricular-se en el Treball de Final de Màster.

Forma't en Psicocreativitat

La formació acadèmica del Postgrau en Psicologia de la Creativitat, el Postgrau en Comunicació Creativa i el Màster en Psicocreativitat et prepara per a desenvolupar la teva carrera en les indústries més creatives i innovadores de cada sector.

Competències Beques i Ajuts Pràctiques