Competències en Creativitat

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees.
 • Que els i les estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els i les estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que les i els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats..
 • Que els i les estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser, en gran mesura, autodirigit o autònom.

Competèncias específiques

 • Desenvolupar la capacitat i habilitat d'adoptar actituds personals positives com la flexibilitat, la creativitat, i la predisposició per acceptar noves informacions, situacions i metodologies.
 • Comprendre, avaluar, criticar i discutir situacions o propostes de l'entorn professional de la comunicació, del disseny, del màrqueting i de la creació de nous productes o de trobar solucions a problemes quotidians.
 • Potenciar la imaginació i el pensament productiu amb originalitat, flexibilitat i fluïdesa.
 • Ser capaç de desenvolupar idees i conceptes específics de la comunicació audiovisual utilitzant les eines d'aquest mitjà.
 • Saber desenvolupar projectes d'investigació i anàlisi relacionades amb la comunicació i la psicologia.
 • Saber actuar amb fluïdesa en el context dels nous suports interactius i utilitzar els recursos disponibles com a mitjà d'informació i d'utilització estratègica de la comunicació.
 • Saber desenvolupar noves idees i iniciatives en el món empresarial.
 • Comprendre les implicacions sistèmiques de caràcter social, psicològic, de la comunicació, del seu desenvolupament i producció.
 • Saber dissenyar i planificar estratègies per a millores tant en processos productius com per resoldre problemes dels mateixos en l'àmbit de la comunicació, del màrqueting i empresarial.
 • Saber planificar investigacions de tipus empresarial com, per exemple, estudis de mercat tant si es de posicionament com si fossin de nova creació.

Competèncias transversals

 • Comprendre les implicacions sistèmiques de caràcter social, psicològic, de la comunicació, del seu desenvolupament i producció.
 • Desenvolupar la imaginació i el pensament productiu amb originalitat, flexibilitat i fluïdesa.
 • Negociar adequadament.
 • Reconèixer i respectar els punts de vista i opinions d'altres membres quan es desenvolupa un treball en equip, i integrar-los en benefici dels resultats del projecte.
 • Dirigir i coordinar un treball amb equips interdisciplinaris i liderar-los.
 • Ser crític amb la seva feina i amb els resultats del seu entorn.
 • Demostrar empatia i potenciar la intel·ligència emocional per a la valoració de situacions dels objectes de l'entorn.
 • Ser capaç de reunir i interpretar dades rellevants per elaborar les seves pròpies argumentacions.
 • Ser capaç de transmetre informació, idees, problemes i solucions.
 • Ser capaç de començar i culminar projectes de forma autònoma, professional i qualificada.
 • Ser capaç de negociar i gestionar l'assumpció d'acords.

Forma't en Psicocreativitat


La formació acadèmica del Postgrau en Psicologia de la Creativitat, el Postgrau en Comunicació Creativa i el Màster en Psicocreativitat et prepara per a desenvolupar la teva carrera en indústries més creatives i innovadores de cada sector.


Pla d'Estudis Preus, Beques i Ajudes Práctiques